Like: 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 (URPAS 2016 : Partnership for New Urbanization) ร่วมกับ ภาคีสมาชิก 7 แห่ง ได้แก่ 1.สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6.สมาคมนักผังเมืองไทย และ 7.สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย กำหนดจัดการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง โดยผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตอบรับ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารงานประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นำเสนอในการประชุมวิชาการฯ  ดังกล่าว ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 จัดส่งบทความที่https://urpas2016.wordpress.com/

สอบถามรายละเอียด

คุณกนิษฐา ประนม หมายเลขโทรศัพท์ 08 1574 5933 หรือ E-mail : urpas2016@gmail.com