Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ขึ้น ระหว่างงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559" ระหว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

ขึ้น ระหว่างงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559" ระหว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม

Thailand Research Symposium 2016 ทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1.การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

2.การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

3.การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว

4.การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5.การวิจัยศิลปะสร้างสรรค์

สามารถส่งผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559