Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทยประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทยประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
โดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  ที่ http://www.nrms.go.th/

ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559
และส่งเอกสาร 10ชุด พร้อม CD 2 แผ่นส่ง วช.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-5793982, 02-5612445 ต่อ 366 หรือnrct_๑@yahoo.com

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 366
โทรสาร 0-2561-3721

แนบไฟล์เอกสาร: