Like: 

มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภูมิปัญญาเพื่อสังคม : การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก บาง

 มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภูมิปัญญาเพื่อสังคม : การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก บางเขน เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ และเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 

     ทั้งนี้ ขอความกรุณาสมัครเข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้ที่ 
http://www.krirk.ac.th/ และกรุณาตอบกลับภายในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ องจารย์สมคิด สมศิริ โทร.089-8257535 หรือสำนักวิชาการ โทร.02-552-3550-9 ต่อ 210,228