Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นำเสนอในเวทีวิจัยงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ เนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สนใจส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนำเสนอในเวทีวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบดูได้ที่สำนักงานคณะหรือทางเว็บไซต์ www.sct.nstru.ac.th