Like: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 37 (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 37 (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทาง facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 4404 1597