Like: 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

 
ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิส่งบทความวิจัย
1. อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องส่งบทความวิจัยหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้และบริบทของสังคมไทยเท่านั้น

ประเภทการประกวด บทความวิจัย 13 สาขาวิชา และกรณีศึกษา

 • บทความวิจัย 13 สาขาวิชา
  • รัฐประศาสนศาสตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานยุติธรรม บริหารงานท้องถิ่น บริหารงานภาคประชาสังคม การจัดการภาครัฐและเอกชน การจัดการทุนมนุษย์
  • บริหารธุรกิจ : บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาการจัดการ
  • พัฒนาการเศรษฐกิจ : เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • พัฒนาสังคม : การบริหารและการพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร พัฒนาภาวะผู้นำ
  • ภาษาและการสื่อสาร : ภาษาศาสตร์สังคม วาทกรรมวิเคราะห์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ การรู้ภาษาที่สอง การสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารกลุ่ม การเจรจาต่อรอง การสื่อสารและเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์
  • สถิติประยุกต์ : สถิติและสถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินงาน วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยงประชากร การจัดการโลจิสติกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นิติศาสตร์ : นิติศาสตร์ กฎหมายและการจัดการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว : นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
  • นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม : การตลาด สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาโครงการทางสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม : การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐกิจพอเพียง : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และประเมินผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • กรณีศึกษา (Case Study) : เป็นกรณีศึกษาที่มีฐานจากการวิจัย ทั้งการวิจัยภาคสนามหรือการวิจัยเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

หมายเหตุ
บทความวิจัยหรือกรณีศึกษาที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดใน โครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายจัดการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์มาก่อน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับบทความวิจัยและกรณีศึกษา 20 ตุลาคม 2558 – 15 มกราคม 2559
 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยและกรณีศึกษา 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ต่อคณะกรรมการฯ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้นำเสนอผลงานส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาฉบับแก้ไข (กรณีคะแนนผ่านประเมินและร่วมนาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ ประจาปี 2559 ทั้งนี้สำหรับผู้ทั้งนี้สาหรับผู้ประสงค์จะเผยแพร่ใน Proceedings) ภายใน 15 เมษายน 2559

รางวัล

 • รางวัลบทความวิจัยและกรณีศึกษา แต่ละสาขา
  • ดีเยี่ยม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  • ดี เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
  • ชมเชย เกียรติบัตร
 • รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
  รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจะตัดสินโดยคณะกรรมการจัดการประกวดบทควมวิจัย และกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยตัดสินร่วมกันทุกสาขาวิชา โดยมีรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Award เงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  รางวัล Popular Award นับคะแนนจากผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและผู้เข้าชมการประกวดโปสเตอร์ โดยมีรางวัล Popular Award 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-727-3312 , 02-727-3300
 • โทรสาร. 02-375-8972
 • E-mail : nidaresearch@hotmail.com