Like: 

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2559 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้

ด้วยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนนักวิจัยใหม่ วท.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทำวิจัยแก่นักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่

ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา มาไม่เกิน 5 ปี (ทุนต่างประเทศ และ ทุนในประเทศ) ทุนละ ไม่เกิน 250,000 บาท และมีระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 1 ปี (สามารถขอขยายเวลาได้อีก 6 เดือน)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 โดยผู้สนใจส่งแบบข้อเสนอโครงการ  [Download] จัดทำเอกสารจำนวน 2 ชุดพร้อมประวัติย่อผู้วิจัย ส่งให้หน่วยงานรวบรวมส่ง ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้

รายละเอียด หรือดาวน์โหลดดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณมณวิภา /ศนิศา 02 564 7000 ต่อ 1410-6

แนบไฟล์เอกสาร: