Like: 

งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-8 มหราคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขทม.) กำหนดจัดงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-8 มหราคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (รับจำนวน 200 ท่าน) สมัครได้ถึง 28 ธันวาคม 2558 สำหรับผู้ประสงค์จะแสดงผลงานให้ส่งผลงานภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.council-uast.com/