Like: 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559) ณ ห้องปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เปิดรับบทความเรื่องเต็ม ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ดูรายละเอียดได้ที่  http://conference.bu.ac.th/prnc2015/