Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชุมวิชาการระดับซาติราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 "สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม" ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับซาติราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 "สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม" ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานวิจัย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยลามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559และสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.acth หรือสอบถามรายละเอียด ได้ ที่ นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200 1201 1202 หรือหมายเลข โทรศัพท์มีอถีอ 061-6713729