Like: 

ทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2559 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ 14 ธันวาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยสถาบันและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

…………………………............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญต่อการวิจัยสถาบัน ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองโดยการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนิยามและขอบเขตการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

    1.1 สนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบันเพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

    1.2 เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยสถาบัน

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่รายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาจนถึงวันที่สิ้นสุดการยื่นขอทุนอุดหนุน

    2.2 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่าได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใด

    2.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป

    2.4 เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำวิจัยสถาบันและมีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถบริหารจัดการงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

3. ลักษณะโครงการและเงื่อนไขการรับทุน

    3.1 เป็นโครงการเดี่ยวและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

    3.2 เป็นโครงการเพื่อจัดการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย

             3.3 ข้อเสนอการวิจัยจะต้องสามารถนำไปสู่การสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย    ในการพัฒนาระบบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

4. กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน

    สนับสนุนโครงการวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานประจำที่ผู้เสนอขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

. งบประมาณ

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความเหมาะสม ตามลักษณะงานประจำในหน่วยงาน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๕.๑ งบบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย

๕.๒ งบดำเนินการ ได้แก่ ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาในการรวบรวมข้อมูล ฯลฯ ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ           ค่าสาธารณูปโภค

6. การจัดทำข้อเสนอการวิจัยและการเสนอขอรับทุน

    6.1 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยช่วงเวลาการรับสมัครและการพิจารณาเป็นไปรายละเอียดท้ายประกาศ

    6.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีลายมือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกคน

    6.3 ผู้ขอรับเงินอุดหนุนสามารถขอรับเงินอุดหนุนในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียงปีงบประมาณละ 1 โครงการ

7. การพิจารณาจัดสรรทุน

    สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยสถาบัน พร้อมจัดลำดับความสำคัญเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. การดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน

    การดำเนินโครงการวิจัยสถาบันให้หน่วยงานของผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 สำหรับการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553

. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

      ๙.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

      ๙.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ หรือการสาธิตแก่สาธารณะไม่ว่ากรณีใด ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง หัวหน้าโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัย

           ๙.๓ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยหรือการจัดนิทรรศการระดับชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 1 ปีหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัย

1๐. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสัญญารับทุนและระเบียบ/ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า

1๑. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้