Like: 

วช.เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่หิน และ ศึกษาวัสดุทดแทน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่หิน และ ศึกษาวัสดุทดแทน รอบที่ 2 โดยผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัย สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: