Like: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนโครงการ พวอ.เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  ทุนวิจัยที่เป้นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม  และการสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ หรือ 0-2278-8226,0-2278-8200 ต่อ 8369,8351,8352 โทรสาร 0-2298-0452 หรือดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่  http://rri2.trf.or.th/

แนบไฟล์เอกสาร: