Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 "สร้างฐานความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Knowledge Creation for Community Sustainable Development)" วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://balajhss.com หรือติดต่อสอบถามงานวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 2685