Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถนำส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.npru.ac.th/conference8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

แนบไฟล์เอกสาร: