Like: 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยด้านงานแอลกอฮอล์ ปี 2559

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความสนใจด้านงานแอลกอฮอล์ ในปี 2559 เป็นต้นไป แผนงานได้กำหนดขอบเขตการศึกษางานวิจัยตามเอกสารแนบ โดยมีการสนับสนุนดังนี้

  1. ทุนโครงการขนาดใหญ่ 1,000,000-3,000,0000 บาท จำนวน 2 ทุน
  2. ทุนโครงการขนาดกลาง ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  3. ทุนโครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  4. ทุนทบทวนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน
  5. ทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน

ผู้สนใจสามารถเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย (2-4 หน้า) ต่อ ศวส. ภายในวันที่10 พ.ย. 58  และพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและแจ้งผลภายในวันที่ 30 พ.ย. 58 กรณีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เขียนโครงร่างการวิจัย (proposal) เสนอต่อ ศวส. ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ (085-357-7170) Email:center.cas@gmail.com  website: www.cas.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทุน , เนื้อหา ปชส.,  แบบฟอร์มเสนอขอ ทุนวิทยานิพนธ์,  แบบฟอร์มเสนอโครงการ,  ประกาศ ทุนวิทยานิพนธ์ประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนทุน