Like: 

แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบิติการ ที่ สวพ.จะจัดเพื่อพัฒนาศักภาพด้านการวิจัยของ มหาวิทยาลัฯ ประจำปี 2559

แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบิติการ ที่ สวพ.จะจัดเพื่อพัฒนาศักภาพด้านการวิจัยของ มหาวิทยาลัฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

ลำดับที่

โครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วม

ระยะเวลาดำเนินการระบุ ด/ป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ

บุคลากร

บุคคล ภายนอก

รวม

1 การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 50 -     50 1)กุมภาพันธ์, 2) เมษายน 59 หทัยรัตน์ หนักแน่น 075-204070 , 0847456887
2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่    50 -     50 1-มิ.ย.-59 สุวรรณ พรมเขต 075-204071 , 0963057577
3. ประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    50      500   550 กรกฎาคม 59 เชิด คงห้อย 075-204072 ,0906377587
4. การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในประเทศ    30        60     90 1) มิถุนายน 59, 2-3) กรกฎาคม 59 บุญบรรจง สายลาด 075-204073 , 0811850782
5. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน  100 -   100 1.)  พฤษภาคม , 2.)  สิงหาคม 59 สุวรรณ พรมเขต 075-204071 , 0963057577
6. จัดทำวารสารเพื่อการวิจัย ปีที่6 “วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย”        630   630 1) ธันวาคม 58, 2) มีนาคม 59, 3) สิงหาคม 59 บุญบรรจง สายลาด 075-204073 , 0811850782
7. การเสนอโครงการวิจัยยุคดิจิตอล และการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ Online   120 -   120  กันยายน 59 เกศินี ใหมคง 075-204076 , 0843961297
8. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย    50 -     50  มกราคม 59 เชิด คงห้อย 075-204072 ,0906377587
9. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการวิจัย  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”  800   3,300 4,100 1)มกราคม 59, 2) มีนาคม 59, 3) พฤษภาคม 59 หทัยรัตน์ หนักแน่น 075-204070 , 0847456887
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย”    55 -     55  มีนาคม 59 ธารทิพย์ สุวรรณเวลา 075-204079 , 0824239998
11. การรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัย ผ่านระบบ Online    30 -     30  พฤศจิกายน 58 เกศินี ใหมคง 075-204076 , 0843961297
12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยสถาบัน: การจับงานประจำมาทำเป็นงานวิจัย”    50 -     50  พฤศจิกายน 58 สุวรรณ พรมเขต 075-204071 , 0963057577
13. จัดนิทรรศการนวัตกรรมและผลงานสิ่งประดิษฐ์ สู่ผู้ประกอบการและผู้ใช้สู่ชุมชน  115      200   315 1) กุมภาพันธ์ 59, 2)สิงหาคม 59 เชิด คงห้อย 075-204072 ,0906377587
14. ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง    35 -     35  กุมภาพันธ์ 59 ธารทิพย์ สุวรรณเวลา 075-204079 , 0824239998
15. ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี    13 -     13  ตุลาคม 58 ประภาพร หนูคงรักษ์ 075-204084
16. ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2560-2563    30 -     30  มกราคม 59 สุวรรณ พรมเขต 075-204071 , 0963057577
17. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 10     16 -     16 กรกฎาคม 59 เชิด คงห้อย 075-204072 ,0906377587