Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150904-Banner-Facebook-01-1024x768

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” และการประกวดบัวผันสวยงาม ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงคุณค่าของบัว รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านการพัมนาบัวในประเทศไทยและต่างประเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันของนักวิชาการ

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานกรุณาส่งแบบตอบรับและเอกสารเรื่องเต็ม ได้ที่ E-mail: purin4907@yahoo.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rmutt.ac.th/?p=39272 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-6929808