Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS)ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน   รวมถึงศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

ในการนี้ วช. และ CASS จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการและเป็นนักวิจัยระยะสั้น และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ  ทั้งนี้ จึงได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว  ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. http://www.nrct.go.th หรือสอบถามและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ   กองการต่างประเทศ   โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 456 โทรสาร 02-561-3049

แนบไฟล์เอกสาร: