Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอแบบภาคบรรยาย และการนำเสนอภาคโปสเตอร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสอนผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference หรือติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-721879 ต่อ 1760 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป