Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล" ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล" ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิต ในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในสาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชุมชนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

            ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ website :http://seminarresearch.pkru.ac.th โทร. 0 7621 1857, 0 7624 074-7, 0 7622 2370 ต่อ 3410, 7401 โทรสาร 0 7621 1778 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558