Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติ"บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558              ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน  โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์  http://grad.crru.ac.th ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 053-776-026 หรือ 053-776000 ต่อ 1360