Like: 

ประชุมวิชาการ “นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ณ BITEC บางนา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มทร.พระนคร จัดงานประชุมวิชาการ “นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” (Sustainable Industrial Innovation and Management) ครั้งที่ 2 ภายใต้งาน Eco Innovation and Solution 2013 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ณ BITEC บางนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iei.or.th