Like: 

การประชุม INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE 2015 (IGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

          ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุม  International Graduate Research Conference 2015 (iGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อันจะเป็นประโยชนฺในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
          โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2015/