Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒฯาที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสติ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกรัก ไชยสถาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 080-572-2715