Like: 

สถาบันวิจัย--ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางประจำปี พ.ศ.2558

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางประจำปี พ.ศ.2558

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ

 

 
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางประจำปี 2558 (2.2 MiB)