Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา--มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาวิชาการ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/conference2015/