Like: 

สถาบันวิจัยฯ--ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยของสถาบัน มข. ประจำปี 2558

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ "Institutional Research for Excellent Oganization Development" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่หนวยงาน/องค์กรในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบันในครั้งนี้โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.irc.kku.ac.th หรือติดต่อสอบถามไเ้ที่ คุณสิริชัย กิตติกำจร หรือคุณปิยะนุช บุศราคำ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-203177-78 โทรสาร.043-203176