Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา--สมาคมนักวิจัยจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "New perpectivesin multidisciplinary research & practice" ณ International University Ho Chi Minh City,Vietnam ในวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2558

สมาคมนักวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ

สาธารณรัฐประชานิยมเวียดนาม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

"New perpectivesin multidisciplinary research & practice"

ณ  International University Ho Chi Minh City,Vietnam

ในวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2558

 

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ar.or.th/News/Info/49

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสมาคมนักวิจัย

โทร 02- 5790787