Like: 

สถาบันวิจัยฯ--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า”

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การเรียนการสอบแบบก้าวหน้า” เรื่องการวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบก้าวหน้า ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการบริหารจัดการในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาวิจัยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยลงทะเบียนได้ทาง E-mail : conference.dpu@gmail.com หรือ comference@dpu.ac.th กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนด้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หรือส่งใบสมัครมาที่ Fax 02-580-0064 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpu.ac.th/educonference

สอบถามรายละเอียด