Like: 

สถาบันวิจัยฯ--ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11

banner2015
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หมดเขตส่งแบบตอบรับเข้าร่วมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  หรือโทรสานหมายเลข 077355680 ดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่ http://research.sru.ac.th/sru_conference2015