Like: 

สถาบันวิจัยฯ--ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

 

         

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคมอาเซียน" วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทางด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน
          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอารีวรรณ หัสดิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2337, 0-3810-2336 (สายตรง)
 หรือ E-mail:areewan_koy@yahoo.com 

website:http://www.huso.buu.ac.th/Conference/HUSO58/Research/