Like: 

สถาบันวิจัยฯ--มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขยายรับบทความวิจัย การประชุมวิชาการฯ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย ถึง 19 เมษายน 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://gradrru2015.rru.ac.th/