Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

----------------------------

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ และวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

 

            . ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

               ๑.๑ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ดูรายละเอียดประเด็นการวิจัยด้านต่างๆ ได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) หรือ เป็นโครงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของหน่วยงาน

               ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตการวิจัย ดังต่อไปนี้

                      ๑.๒.๑  ผลผลิตการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ สิทธิบัตร เกิดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนอบความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสำคัญและเน้นการวิจัยในส่วนนี้ เป็นสำคัญ

                      ๑.๒.๒  ผลผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ และสามารถพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนศึกษาต่อยอดได้

               ๑.๓ โครงการวิจัยที่เสนอ ต้องเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

๒. คุณสมบัติของคณะผู้วิจัย

               ๒.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานสอน

               ๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ เสนอขอได้ไม่เกิน ๒ โครงการ

               ๒.๓ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

               ๒.๔ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร หรือ การค้างส่งโครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

               ๒.๕ โครงการวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน ๓ คน และมีสัดส่วนในการทำวิจัยแต่ละคนไม่น้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์

               ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย

 ๓. การจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

                               ๓.๑ ทุนนี้มีระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน  ๑  ปี

              ๓.๒ ทุนสนับสนุนการทำวิจัย เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                               ๓.๓ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยพิจารณา ภายในวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๘

                       ๓.๔ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ตาม แบบ ว-๑ ด จำนวน ๔ ชุด พร้อมแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ป-๑ (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)

                 ๓.๕ จัดส่งไฟล์ข้อมูลโครงการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

             ๔. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

๔.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามลักษณะโครงการในประกาศนี้ พร้อมจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละหน่วยงาน

๔.๒ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุน ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

          เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณในการให้การสนับสนุนการทำวิจัยเงินรายได้ และวิจัยในชั้นเรียน ตามประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศหลักเกณฑ์ให้การสนับสนุนงบประมาณตามประเภทการวิจัยดังต่อไปนี้

  1. โครงการวิจัยในชั้นเรียน หรือโครงการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของหน่วยงาน สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
  2. โครงการวิจัยทั่วไป หรือโครงการวิจัยที่ไม่ใช่โครงการวิจัยประเภทที่ ๑ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

          การจัดส่งรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยตามรายละเอียดดังนี้

       ¸ จัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยจำนวน ๔ ชุด ตามประกาศข้อ ๓.๔ เรียงลำดับดังนี้

          ๑. เอกสารแบบประเมินข้อเสนอการวิจัย แบบ ป-1 (เอกสารหมายเลข 1 )

          ๒. ข้อเสนอการวิจัย แบบ ว-1ด (เอกสารหมายเลข 2 )

¸ จัดส่งไฟล์ข้อมูลโครงการวิจัยในรูปแบบ PDF ไฟล์ ตามประกาศข้อ ๓.๕ จัดส่งผ่าน E-mail ตามสาขาวิชาดังนี้

๑. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ                                 Fba.pj59@gmail.com                  

๒. กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์                                 Fa.pj59@gmail.com 

๓. กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Fea.pj59@gmail.com

๔. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       Fst.pj59@gmail.com

๕. กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์                      Fls.pj59@gmail.com

๖. กลุ่มวิจัยในชั้นเรียน                                    Km.pj59@gmail.com