Like: 

สถาบันวิจัยฯ--สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ในปี 2558

สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ในปี 2558 ทั้งหมด 10 กรอบงานวิจัยได้แก่

1.กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง
2.กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล
3.กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง
4.กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์
5.กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6.กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
7.กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
8.กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก)
9.กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
10.กรอบการขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน


  แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย

ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยตรง


ระยะเวลาการเปิดรับทุน: ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558


วิธีการยื่นขอทุน: ผ่านเว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th “ยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARDA EPMS” โดยผู้สนใจจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเป็นนักวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบตามแบบเสนอโครงการวิจัยของ สวก.


สอบถามเพิ่มเติ่ม: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 e-mail : arda@arda.or.th Tel : 0-2579-7435


ดาวน์โหลดเอกสาร: 

กรอบงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (PDF)
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย ( Word )