Like: 

นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 7 รางวัล ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยและนวัตกรชุมชน มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับรางวัล ในการประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรดีเด่น ในงานประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรดีเด่น ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2563-2564 โปรแกรม 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (บพท.) ภายใต้ชุดประสานงานและบริหารจัดการเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสูงสำหรับขับเคลื่อนโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้คัดเลือกผลงานเด่น 9 ผลงาน ใน 3 ประเภทการประกวด ชุมชนนวัตกรรมเข้มแข็ง นวัตกรรมพร้อมใช้ นวัตกรชุมชนคนเก่ง จาก 3 แผนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยในปี 2563-2564 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 7 รางวัล ดังนี้

1. รางวัล Popular Vote ประเภทนิทรรศการ

2. รางวัลชมเชย ประเภทชุมชนนวัตกรรม 

ผลงาน ชุมชนนวัตกรรม ท่องเที่ยววิถีชุมชนสปาโคลนธรรมชาติบ่อน้ำพุเค็มร้อนบ่อหินฟาร์มสเตย์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์  สังขดวง หัวหน้าโครงการวิจัย

3. รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้

ผลงาน นวัตกรรมเครื่องคั่วกาแฟโอ่งอัตโนมัติสำหรับชุมชน

โดย รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน หัวหน้าโครงการวิจัย

4. รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้

ผลงาน นวัตกรรมการติดตามความเค็มเรียลไทม์เพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำสำหรับการปลูกข้าว

โดย ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้าโครงการวิจัย

5. รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมพร้อมใช้

ผลงาน นวัตกรรมการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าปลากะพงสามน้ำ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานวิทย์  แนมใส

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย

6. รางวัลชมเชยนวัตกรชุมชน ประเภทนวัตกรชุมชน

นวัตกรอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  หอมเขียว หัวหน้าโครงการวิจัย

7. รางวัลระดับดีนวัตกรชุมชน ประเภทนวัตกรชุมชน

นวัตกรอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ร่มเย็น หัวหน้าโครงการวิจัย