Like: 

โครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลงานในการพิชิตทุนแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ เลขานุการอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “คราม” เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเรื่อง “กล้วย” ในการพิชิตทุนแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการบรรยายในครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings