Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม Coaching นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพิชิตทุน (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ Coaching นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพิชิตทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับนักวิจัยและเปิดการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้คำแนะแก่นักวิจัยที่นำเสนอ Impact Pathway ของข้อเสนอการวิจัยแต่ละโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สมบูรณ์และตอบโจทย์ของแหล่งทุนมากยิ่งขึ้น