Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชุมตามระเบียบวาระ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2565 เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings