Like: 

ประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดการประชุมชี้แจง และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย บรรยายชี้แจงรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้ง 6 กลุ่มแผนงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings