Like: 

เสวนาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางาน อพ.สธ.”

วันที่ 21 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมาย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการเสวนาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางาน อพ.สธ.” ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช