Like: 

ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

          วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิด งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ซึ่งในงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้ชุดนิทรรศการ “ทุเรียนเทศสมุนไพร จากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ” เข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 4 โครงการประกอบด้วย

โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์  คณะเกษตรศาสตร์

โครงการการจำแนกพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์