Like: 

ผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เข้ารับฟังการนำเสนอการใช้งานของฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus

วันที่ 19 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.กิติศักดิ์ วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ปฏิงานเกี่ยวกับงานฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย เข้ารับฟังการนำเสนอการใช้งานของฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus สำหรับการค้นหางานวิจัย, การค้นหาผลงำนวิจัยของทำงมหำวิทยำลัยฯ, การเข้าเช็ค Ranking ของมหาวิทยาลัยในต่างๆ, การเข้าค้นหาหรือการเช็ค Quartile ของวารสารงานวิจัย จากทางบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการงานวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings