Like: 

ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย จัดบรรยายให้ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เชิญ ดร.วิกิจ ผินรับ และ รศ. ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย บรรยายให้ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีความรู้ความเข้าใจ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวนมากกว่า 40 คน ประกอบด้วย บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมรับฟัง