Like: 

กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 กันยายน 2565  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึก การเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหนและนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ นายกเทศมนตรีตรัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง พาณิชย์จังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดตรัง ประมงจังหวัดตรังเข้าร่วม ซึ่งมีโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ตรัง พื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่สงขลา รวมทั้งหมด 21 โครงการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และชมผลงานนิทรรศการจำนวนมาก