Like: 

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

วันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมร่วมกับคุณอุทัย ดุลยกุล ออแกไนท์ผู้ดูแลบูธ มทร.ศรีวิชัย เพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลงานธีมทุเรียนเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

2.โครงการการจำแนกพันธุกรรมทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

3.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์