Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

          สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าแสดงความยินดีและมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าร่วมการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการในโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 และโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผศ.ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการร่วมแสดงความยินดีและรับมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าร่วมโครงการและได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 

โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1

1. ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและได้รับเลขทะเบียนใบรับรอง ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการจัดการสารเคมี และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

รับผิดชอบโดย

ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและได้รับเลขทะเบียนใบรับรอง ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการจัดการสารเคมี และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

รับผิดชอบโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดล้อม

 

โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับทุนสนับสนุนธำรงรักษาความปลอดภัย จำนวนเงิน 5,000 บาท

รับผิดชอบโดย นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดล้อม