ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ Graduate School of Information Science and Technologies มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2015)" ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ Classic Kameo Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดได้ที่http://ismac2015.aru.ac.th

Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางประจำปี พ.ศ.2558

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ

 

 
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางประจำปี 2558 (2.2 MiB)
Like: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขยายเปิดรับบทความ เพื่อเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Rajamangala University of Technology National Conference : 7th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC)  ถึงวันที่ 7 มิ.ย 2558 นี้
จึงเรียนมาเพื่อให้นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมงานรีบดำเนินการ และดุรายละเอียดได้ที่ http://www.rmutcon.rmuti.ac.th/index.php/th/
 
กำหนดการส่งบทความวิจัย(Submission Deadlines.)
กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับบทคัดย่อ
Abstract submission deadline

16 กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายน 2558
16 กุมภาพันธ์ - 7 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))
16 February to 7 June 2015

2. ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อและเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
Notification of abstracts acceptance and full paper submission

10 มิถุนายน 2558
10 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))
10 June - 15 June 2015

3. การชำระเงินลงทะเบียนล่วงหน้า
Early bird registration payment fee
10 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 
10 June – 15 July 2015
4. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
Deadline for submission of full paper
1 กรกฎาคม 2558 
1 July 2015
5. ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์
Notification of full paper
21 กรกฎาคม 2558 
21 July 2015
6. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)
Full paper submission (Edition Version)
5 สิงหาคม 2558 
5 August 2015
7. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ
Conference Date
1 - 3 กันยายน 2558
1 – 3 September 2015

หมายเหตุ : บทความฉบับสมบูรณ์ ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
Like: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สกอ. วช. สกว. และ สวทช. เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ  หัวข้อ Navigating ASEAN in Changing World ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมดเขตส่งผลงานวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ruirc2015.ru.ac.th/
Like: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่  5 "สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก"  ระหว่างวันที่  3-4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://research.pbru.ac.th/research2015/main และเปิดรับบทความวิจัยภายในวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-05-08752.pdf
Like: 

สมาคมนักวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ

สาธารณรัฐประชานิยมเวียดนาม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

"New perpectivesin multidisciplinary research & practice"

ณ  International University Ho Chi Minh City,Vietnam

ในวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2558

 

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ar.or.th/News/Info/49

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสมาคมนักวิจัย

โทร 02- 5790787

Like: 

ด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ “International Symposium on the Fusion Science and Technologies 5th” หรือ “ISFT 2016” ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ. 2559  ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.isft365.org

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัย  ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2 SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015) ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อให้บุคลากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ  รวมถึงบุคลทั่วไป มีโอกาสในการเดินทางไปนำเสนองานวิจัยในสาขาต่างๆร่วมกัน  และเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและนักวิจัยในต่างประเทศ  ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22  พฤษภาคม 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้http://www.nrru.ac.th/rdi/

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ ในการสัมมนาร่วมทางวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 (The 9th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Social Science Challenges for Thailand and India)  ระหว่างวันที่  19-20  สิงหาคม  2558  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทาราแแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2558  รายละเอียด

Like: 

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการ 28-29 เม.ย 58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.ssru.ac.th/conference/

Like: 

Pages