ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016) ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icbir.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2763-2750, 0-2763-2704 

Like: 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities" โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ Miracle Grand Convention Hotel โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การปาฐกถาพิเศษ ประเด็น เรื่อง Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities
2. อภิปรายกลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง Sustainable Cities
    2.1 ด้าน Management and Administration of Sustainable Cities
    2.2 ด้าน Sustainable Compact Cities
    2.3 ด้าน Sustainable Healthy Cities
3. ด้านการนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eau.ac.th
โทร. 02-2577-676, 02-2577-1028-31 ต่อ 390,215

Like: 
ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ Symposium of International Languages & Knowledge ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559 ผู้สนใจสามารถสอบถามและติดตามข้อมูลได้ที่ facebook: Silk Rmutsv หรือ affair.rmutsv.ac.th
Like: 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559) ณ ห้องปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เปิดรับบทความเรื่องเต็ม ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ดูรายละเอียดได้ที่  http://conference.bu.ac.th/prnc2015/

Like: 

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th APacCHRIE Conference 2016 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อ "Crisis Management and Business Continuity in the Touism Industry" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีประโยชน์สู่สาธารณะรวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆในระดับนานาชาติอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีค่าต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางเวปไซต์ www.apacchie2016.com หรือ E-mail: papers-bangkok@apacchrie2016.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-361-7811-3 ต่อ 320

Like: 

         การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://cscd2015.kku.ac.th
Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติขึ้น โดยใช้ชื่อโครงการ เรื่อง "นิเวศวิทยาวัฒนธรรม" (Cultural Ecology) ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญนิิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว ได้ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.srru.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-041561 และ 044-041587 

Like: 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 7 และนำเสนอผลงานวิจัย
 
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference2016/
Like: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 20 พ.ย.58  ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559
The National and International Graduate Research Conference 2016 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.kku.ac.th/ingrc2016/
 
Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านCOMMUNICATION AND MANAGEMENT TECHNOLOGY หัวข้อเรื่อง Science, Technology, Innovation, and Entrepreneurship: The future of Thailand in ASEAN ขึ้นในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) จัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเรียนB2101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์http://econference.sut.ac.th/stt41/web/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 044-224-207-9 และทางอีเมล์intira@sut.ac.th

 

Like: 

Pages